محصولات

  • همه
  • تیوب ها
  • سرسمپلر ها
  • لام و لامل
  • لوازم PCR
  • لوله های خونگیری خلاء
  • لوله های خونگیری غیر خلاء
  • محصولات
  • ملزومات پلاستیکی

لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم%3.8 دستگاهی سایز 120*8 , 1.28 میلی ( Citrate Sodium 3.8% 1.28ml )

لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم %3.2 2میلی (Citrate Sodium 3.2%)

لوله حاوی ضد انقاد 3 میلی EDTA K2

لوله حاوی کلات اکتیویتور و ژل جداکننده 4/6/9 میلی (Gel&Clot Activator Tube)

لوله حاوی کلات اکتیویتور 4/6/9 میلی (Clot Activator Tube)

لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم %3.8 2میلی (Citrate Sodium 3.8%)