دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده

Laboratory Disposable Products

ین آزمایشگاه مورد تایید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو است. گزارشات منتشره از آزمایشگاه مورد تایید مراجع بین المللی جهت

ادامه مطلب »

Dacron Swab Stick

ین آزمایشگاه مورد تایید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو است. گزارشات منتشره از آزمایشگاه مورد تایید مراجع بین المللی جهت

ادامه مطلب »

Filtered Pipette Tips

ین آزمایشگاه مورد تایید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو است. گزارشات منتشره از آزمایشگاه مورد تایید مراجع بین المللی جهت

ادامه مطلب »